"; $my_xml .= "";//start rows $my_xml .= "seriesyou | เกาหลีซับไทย ซีรีย์เกาหลี อัพเดททุกวัน"; $my_xml .= "http://www.seriesyou.com"; $my_xml .= "ซีรีย์เกาหลี ดูซีรีย์เกาหลี ดูซีรีย์ออนไลน์ ซีรีย์ใหม่ อัพเดททุกวัน"; //Query------------------------------------------------------------------ $sql_edit="SELECT a.series_product_id,a.series_product_name,a.series_product_name_thai,a.series_product_name_link,a.series_product_catagory,a.series_product_picture2, a.series_product_onair,a.series_product_story,c.series_ep_lastupdate as series_lastupdate FROM series_product a Left Join series_ep c on a.series_product_id=c.series_product_id inner join (select d.series_product_id, max(d.series_ep_lastupdate) as series_lastupdate from series_ep d group by d.series_product_id) as max_date_series_ep on a.series_product_id = max_date_series_ep.series_product_id and c.series_ep_lastupdate = max_date_series_ep.series_lastupdate WHERE c.series_ep_approve='1' and a.series_product_approve='1' and c.series_ep_status='Y' ORDER BY series_lastupdate DESC LIMIT 0 , 20"; //echo $sql_edit; $sql_query_edit = mysql_db_query($dbname,$sql_edit); $count = mysql_num_rows($sql_query_edit); $i=0; while($result_edit = mysql_fetch_array($sql_query_edit)){ $edit_series_product=trim($result_edit["series_title_id"]); $edit_series_product_id=sprintf("%05d", $edit_series_product); $edit_series_product_name_link=trim($result_edit["series_product_name_link"]); $edit_series_product_name=trim($result_edit["series_product_name"]); $edit_series_product_name_thai=trim($result_edit["series_product_name_thai"]); $edit_series_product_catagory=trim($result_edit["series_product_catagory"]); $story=trim($result_edit["series_product_story"]); //$edit_series_product_story=substr($story, 0, 500); //$edit_series_product_story=htmlspecialchars($story2); $edit_series_product_picture2=trim($result_edit["series_product_picture2"]); $edit_series_product_lastupdate=trim($result_edit["series_title_lastupdate"]); $link_series="http://www.seriesyou.com/".$edit_series_product_name_link; $picture_series="http://www.seriesyou.com/fileupload/series/".$edit_series_product_picture2; $sql_cat="SELECT series_catagory_name FROM series_catagory WHERE series_catagory_id='$edit_series_product_catagory'"; $query_cat = mysql_db_query($dbname,$sql_cat); $result_cat = mysql_fetch_array($query_cat); $series_catagory_name=trim($result_cat["series_catagory_name"]); //end Query------------------------------------------------------------------- $my_xml .= ""; $my_xml .= "$edit_series_product_name_thai"; $my_xml .= "$edit_series_product_lastupdate"; //$my_xml .= ""; $my_xml .= ""; $my_xml .= "$link_series"; $my_xml .= ""; $my_xml .= "$series_catagory_name"; $my_xml .= "seriesyou.Com"; $my_xml .= ""; $i++; } //Start XML------------------------------------------------------------------------------------------- $my_xml .= "";//stop rows $my_xml .= ""; echo $my_xml; ?>